Kontakt

Address:
Rådhus Cafe & Rastaurant
Rådhuscentret 15 A
6500 Vojens

Telefon:
7454 1114
7459 1110

Mail:
shankar23_s@yahoo.dk